Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης – Τι περιλαμβάνει

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) που κατασκευάζει η iservices αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (LMS πλατφόρμα) και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Εκπαίδευσης (Webinars πλατφόρμα) σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).

Ποιeς είναι oι δυνατότητες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης

οστκ

?

01

Διαχείριση

Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης και αναλογικά διαχειριστικά δικαιώματα και ρόλους, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψηφιακή – διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας.

02

Εργαλεία επικοινωνίας

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών (εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων), πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον του Συστήματος.

03

Εργαλεία εξαγωγής

Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (statistics reports).

Ασύγχρονη εκπαίδευση – τηλεκατάρτιση

Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, δηλαδή η μελέτη του εκπαιδευτικού περιεχομένου από κάθε μαθητή – εκπαιδευόμενο, επιτυγχάνεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης που δημιουργεί η iservices, με αξιοποίηση της LMS πλατφόρμας Moodle.

Η πλατφόρμα Moodle είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (e-learning) γνωστό επίσης και ως Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS) ή Virtual Learning Environment (VLE).

Είναι ένα σύστημα LMS – λογισμικό ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από εκπαιδευτικούς, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.

Η e-learning-is εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης της iservices αξιοποιεί πλήρως την πλατφόρμα moodle, και την προσαρμόζει στα μέτρα κάθε πελάτη (Εκπαιδευτικού οργανισμού, ιδρύματος, φροντιστηρίου, Κ.Ε.Κ ή ανεξάρτητων εκπαιδευτικών – ελεύθερων επαγγελματιών), ώστε να αποτελεί εύχρηστο και κορυφαίο εργαλείο υπηρεσιών ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Για να δείτε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της πλατφόρμας Aσύγχρονης εκπαίδευσης με την LMS Moodle, πατήστε εδώ.

Θέλετε να μάθετε το κόστος ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης ;

Σύγχρονη εκπαίδευση – τηλεκατάρτιση

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης της iservices, στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και διεξαγωγής μαθημάτων ή σεμιναρίων σε διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας στην οποία ο καθηγητής – επιμορφωτής και οι μαθητές – εκπαιδευόμενοι εισέρχονται ταυτόχρονα και αλληλεπιδρούν, αν και βρίσκονται ο καθένας στον χώρο του με μόνη υποχρέωση να διαθέτουν υπολογιστή, σύνδεση στον internet, μικρόφωνο και ηχεία ή και web camera αν η διαδικασία της εκπαίδευσης προβλέπει όλοι να βλέπουν όλους.

Ένα laptop συνήθως περιλαμβάνει όλες αυτές τις δυνατότητες, ενώ αν χρειαστεί σύνδεση μπορεί να γίνει και από smartphone.

Υποστηρίζεται δηλαδή η οπτική και ηχητική επικοινωνία καθηγητή και μαθητών σε πραγματικό χρόνο ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να εξελίσσεται στη διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας όπως γίνεται το μάθημα σε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας, υπό τον πλήρη έλεγχο του καθηγητή – εκπαιδευτή.

Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική και οπτική επικοινωνία, το Σύγχρονο Σύστημα τηλεδιάσκεψης της iservices υποστηρίζει και εφαρμογές και λειτουργικότητες όπως η χρήση διαδραστικού πίνακα για live γράψιμο, σχεδιασμό ή ανάρτηση αρχείων (pdf, power point κ.α.), διαμόρφωση της εικονικής αίθουσας διδασκαλίας κατά τις ανάγκες του εκπαιδευτή, διαμοιρασμό οθόνης, πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης του καθηγητή όταν το χρειάζεται, δυνατότητα γραπτής συλλογικής εργασίας ή συζήτησης σε ζωντανό χρόνο (live chat rooms), διαμοιρασμό μαθητών σε άλλες εικονικές αίθουσες με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ανταλλάξουν απόψεις ή να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών εργασιών και πολλά άλλα.

Το σύστημα σύγχρονης εκπαίδευσης – τηλεκατάρτισης βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας με το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης – τηλεκατάρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία παρουσίαση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στους καταρτιζόμενους, η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το χρονοπρογραμματισμό και την live διεξαγωγή των συνεδριών – μαθημάτων σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τι εξασφαλίζει η κατασκευή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης της iservices εξασφαλίζει τη δυνατότητα διεξαγωγής αναλυτικών στοιχείων της εκπαιδευτικής εξέλιξης και ενεργειών κάθε εκπαιδευόμενου καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία ο εκπαιδευτής και ο διαχειριστής του Συστήματος μπορούν να εξάγουν σε λεπτομερείς αναφορές (statistics reports).

Τα μαθήματα πρέπει να είναι συμμορφούμενα (compliant) με την πρωτοβουλία AdvancedDistributedLearning (ADL) σχετικά με την κάλυψη των προδιαγραφών του προτύπου ADL SCORM 1.2 ή νεότερης έκδοσης αυτού.