Voucher από 900 έως 18000 ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Ψηφιακή Αναβάθμιση: Voucher από 900 έως 18000 ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Τι περιλαμβάνει το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ” 

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται voucher

Ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ύψους των επιταγών vouchers

Ποιες οι επιλέξιμες δαπάνες

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση 

Επιχειρήσεις που: 

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ(θέσεις εργασίας). Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Ποιες οι επιλέξιμες δαπάνες:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών:

voucher_900

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών:

voucher_180000

Ποσό επιχορήγησης – Ποσοστό Επιδότησης

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) του 2021 ως ακολούθως:

 

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν  έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2, 3, 4: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν  έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση μόνο ενός προϊόντος / υπηρεσίας και ποιοι περισσότερων

 • Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή.
 • Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

Ποια η διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης:
  – Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
  – Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ
  – Μήνες Λειτουργίας
  – κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
  – Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή,
 • Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση. 
 • Η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων θα γίνει ανά κατηγορία 
 • Κάθε κατηγορία επιχειρήσεων έχει διακριτό προϋπολογισμό 

Τι αναλαμβάνει η iservices

Η iservices αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησής σας στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας υπηρεσίες:

Συμβούλου υποστήριξης ψηφιακού μετασχηματισμού 

Σχεδιασμό, κατασκευή, υποστήριξη e-shop

Σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου digital marketing

Διαδικτυακές εφαρμογές εκπαίδευσης προσωπικού

Σχεδιασμό και δημιουργία custom web – mobile εφαρμογών ενδοεταιρικής χρήσης ή διεπαφής με πελάτες, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Πχ για παρακολούθηση πωλήσεων, διασύνδεση πωλήσεων – παραγωγικού τμήματος, εφοδιαστικής αλυσίδας, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας κ.α.

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

– Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

– Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

– Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις η διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής καθορίζονται λεπτομερώς με τις αναλυτικές προσκλήσεις κάθε προγράμματος.